คณะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เยี่ยมชม เครือสยามไบโอไซเอนซ์ โรงงาน ในวันที่ 26 มีนาคม 2562