เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารและพนักงาน เครือสยามไบโอไซเอนซ์ เข้าร่วมงาน ‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว’ ที่จัดขึ้นบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดขึ้นเพื่อสืบสานการจัดงานฤดูหนาวในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน