วันที่ 7 กันยายน 2561 มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเครือสยามไบโอไซเอนซ์ โดยมี ศ.ภก.ดร.ณรงค์ สาริสุต (คณบดี),รศ.ภก.ดร.อุทัย สุวรรณกูฏ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร),รศ.ภญ.ดร.จุราพร พงศ์เวชรักษ์ ทางมหาลัยธรรมศาสตร์ และดร.ทรงพล ดีจงกิจ (กรรมการผู้จัดการ) ภญ.จรัสศรี นาคอาทิตย์ (รองกรรมการผู้จัดการ) ภญ.ดร.วสุ วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์ (ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสูตรยา)ทางเครือสยามไบโอไซเอนซ์ เป็นผู้ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว