นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะเยี่ยมชมโรงงานสยามไบโอไซเอนซ์ วันที่ 20 ตุลาคม 2563