คณะผู้บริหารเบทาโกร เข้าเยี่ยมชมโรงงานสยามไบโอไซเอนซ์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563