วันที่ 11 -13 พฤษภาคม 2559 บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป กรุงเทพฯ