กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน วันที่ 10 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม