เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ตัวแทนกลุ่มสยามไบโอไซเอนซ์ ได้มอบ “ยางยืด พิชิตโรค” จำนวน 200 ชิ้น เพื่อสนับสนุนงานกายภาพบำบัดให้แก่โรงพยาบาลในชุมชุนต่างๆ  โครงการนี้ได้เชิญชวนพนักงานร่วมกันเรียนรู้วิธีการประดิษฐ์อุปกรณ์ยางยืดเพื่อใช้ในการออกกำลังกาย ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ กระชับกล้ามเนื้อให้แข็งแรงยืดหยุ่นได้ดี กระตุ้นพัฒนามวลกระดูก ป้องกันปัญหากระดูกบาง กระดูกพรุนและส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง โดย ได้มอบให้โรงพยาบาล 2 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดต้นเชือก จำนวน 100 ชิ้น  2. ศูนย์กายภาพบำบัด โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จำนวน 100 ชิ้น

การจัดกิจกรรม CSR ตอบแทนสังคมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มสยามไบโอไซเอนซ์ที่ต้องการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมให้ประชาชนไทยได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับชาวบ้านและโรงพยาบาลในชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป