เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรสมทบทุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลทางการแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จากพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และประธานกรรมการสถาบันที่ปรึกษาการบริหารระบบคุณภาพโรงพยาบาลเป็นผู้มอบ เพื่อเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในการพัฒนาห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ณ ห้องประชุมพุทธชาด อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร