เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ริเริ่มโครงการตู้ยาชุมชน ดูแลสุขภาพคนไทยในชุมชนแออัด โดยนับหนึ่งเปิดโครงการที่ชุมชน 70 ไร่ เขตคลองเตย ก่อนจะขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนคนไทยมีความสนใจและตระหนักถึงการดูแลสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นความรู้และความเข้าใจในการใช้ยา และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ถูกต้อง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลสุขภาพ...

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรสมทบทุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลทางการแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรสมทบทุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลทางการแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จากพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช...

กลุ่มสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมสู้ภัย โควิด-19 มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 กลุ่มสยามไบโอไซเอนซ์ มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้แก่ กองแพทย์หลวง และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี...
เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ริเริ่มโครงการตู้ยาชุมชน ดูแลสุขภาพคนไทยในชุมชนแออัด โดยนับหนึ่งเปิดโครงการที่ชุมชน 70 ไร่ เขตคลองเตย ก่อนจะขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ริเริ่มโครงการตู้ยาชุมชน ดูแลสุขภาพคนไทยในชุมชนแออัด โดยนับหนึ่งเปิดโครงการที่ชุมชน 70 ไร่ เขตคลองเตย ก่อนจะขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนคนไทยมีความสนใจและตระหนักถึงการดูแลสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นความรู้และความเข้าใจในการใช้ยา และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ถูกต้อง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือหากเกิดโรคระบาดใหม่ขึ้นอีก

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ในฐานะผู้ผลิตยาชีววัตถุของคนไทย จึงริเริ่มโครงการตู้ยาชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้กับคนในชุมชนแออัด รวมถึงพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศไทย ซึ่งขาดโอกาสเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

โดยในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 โครงการตู้ยาชุมชนได้เริ่มนับหนึ่งเปิดโครงการที่ชุมชน 70 ไร่ หนึ่งในชุมชนแออัดขนาดใหญ่ของพื้นที่คลองเตย โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาของเครือสยามไบโอไซเอนซ์ ลงพื้นที่ร่วมกับเภสัชกร วิทยากร และพยาบาลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน โรคความดัน โรคอัลไซเมอร์ เทคนิคการอ่านฉลากยา และการสังเกตยาเสื่อมคุณภาพ

นอกจากนี้ โครงการตู้ยาชุมชนได้มอบชุดยาสามัญประจำบ้าน ชุดตรวจ ATK ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และคู่มือดูแลสุขภาพ ให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม รวมถึงส่งมอบให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย เพื่อส่งต่อให้กับคนในชุมชนที่มีความต้องการ รวมทั้งเก็บเป็นยาสำรองในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาที่ถูกต้อง มีชุดยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน และที่สำคัญคือ การสนับสนุนให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการมีคุณภาพชีวิตที่ขึ้น

ทั้งนี้ คลองเตย เป็นหนึ่งในพื้นที่ชุมชนแออัดขนาดใหญ่ของกรุงเทพฯ ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้มีความเสี่ยงหากเกิดภาวะโรคระบาด โดยชุมชน 70 ไร่ เป็นหนึ่งในชุมชนขนาดใหญ่ของพื้นที่คลองเตย มีจำนวนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมาก การเข้าไปให้ความรู้เรื่องสุขภาพ จึงเน้นโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของประเทศไทย ที่กำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย หากผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรสมทบทุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลทางการแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรสมทบทุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลทางการแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรสมทบทุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลทางการแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จากพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และประธานกรรมการสถาบันที่ปรึกษาการบริหารระบบคุณภาพโรงพยาบาลเป็นผู้มอบ เพื่อเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในการพัฒนาห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ณ ห้องประชุมพุทธชาด อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม…

กลุ่มสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมสู้ภัย โควิด-19 มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

กลุ่มสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมสู้ภัย โควิด-19 มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 กลุ่มสยามไบโอไซเอนซ์ มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้แก่ กองแพทย์หลวง และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมสนับสนุนบริจาคเรือเพื่อใช้ในการดำรงชีพแก่ผู้สูงอายุ

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมสนับสนุนบริจาคเรือเพื่อใช้ในการดำรงชีพแก่ผู้สูงอายุ

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้มอบเรือสำหรับใช้ในการดำรงชีพแก่ผู้สูงอายุยากไร้ เพื่อใช้ในการสัญจรไปมาในการดำรงชีวิตประจำวัน ให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563

อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในชุมชนใกล้เคียง คือ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก และโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม…
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) โดยวัตถุประสงค์งานนี้เพื่อจัดสร้างรั้ว สร้างห้องน้ำนักเรียนอนุบาล ทำกันสาดอาคารเรียน ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ของโรงเรียน

Sustain, Preserve, and Continue

+662 6139939

info@siambioscience.com

44 Srijulsup Tower

18th Fl. Unit A, Rama I Rd., Rongmuang, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Total Website Visits: 268946