ใบสมัครงาน

Application Form

ข้อมูลการสมัคร ตำแหน่งงานที่สนใจ เงินเดือนที่ต้องการi

เลือกบริษัทที่ต้องการ
 • - select a option -
 • บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
 • บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด
 • บริษัท เอบินิส จำกัด
 • บริษัท อินโนไบโอคอสเมด จำกัด
Field is required!
เงินเดือนที่ต้องการ
Field is required!
เลือกตำแหน่งที่ต้องการ
 • - select a option -
Field is required!
เลือกตำแหน่งที่ต้องการ
 • - select a option -
Field is required!
เลือกตำแหน่งที่ต้องการ
 • - select a option -
 • Key Account Executive 2 อัตรา
 • Product Specialist (Marketing) 1 อัตรา
Field is required!
เลือกตำแหน่งที่ต้องการ
 • - select a option -
Field is required!

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า
 • คำนำหน้า
 • นาย
 • นาง
 • นางสาว
Field is required!
ชื่อ
Field is required!
นามสกุล
Field is required!
ที่อยู่ปัจจุบัน
Field is required!
เบอร์มือถือ
Field is required!
เบอร์บ้าน
Field is required!
อีเมล
Field is required!
วันเดือนปีเกิด
Field is required!
อายุ
Field is required!
สถานที่เกิด
Field is required!
หมู่เลือด
Field is required!
ส่วนสูง
Field is required!
น้ำหนัก
Field is required!
เชื้อชาติ
Field is required!
สัญชาติ
Field is required!
ศาสนา
Field is required!
เลขบัตรประชาชน
Field is required!
วันออกบัตร
Field is required!
วันหมดอายุ
Field is required!
สถานภาพ
Field is required!
ชื่อนามสกุลคู่สมรส
Field is required!
อายุคู่สมรส
Field is required!
อาชีพคู่สมรส
Field is required!
จำนวนบุตร
-
+
Field is required!
บุตรชาย
-
+
Field is required!
บุตรสาว
-
+
Field is required!

ข้อมูลครอบครัว

ชื่อ นามสกุล (บิดา)
Field is required!
อายุ
Field is required!
อาชีพ
Field is required!
สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา
Field is required!
ตำแหน่ง
Field is required!
ชื่อ นามสกุล (มารดา)
Field is required!
อายุ
Field is required!
อาชีพ
Field is required!
สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา
Field is required!
ตำแหน่ง
Field is required!

ข้อมูลการศึกษา

ช่วงเวลาศึกษา (มัธยม)
Field is required!
ชื่อสถาบัน
Field is required!
วุฒิการศึกษา
Field is required!
คณะ, วิชาเอก
Field is required!
เกรด
Field is required!
ช่วงเวลาศึกษา (อาชีวะ)
Field is required!
ชื่อสถาบัน
Field is required!
วุฒิการศึกษา
Field is required!
คณะ, วิชาเอก
Field is required!
เกรด
Field is required!
ช่วงเวลาศึกษา (ปริญญาตรี)
Field is required!
ชื่อสถาบัน
Field is required!
วุฒิการศึกษา
Field is required!
คณะ, วิชาเอก
Field is required!
เกรด
Field is required!
ช่วงเวลาศึกษา (ปริญญาโท)
Field is required!
ชื่อสถาบัน
Field is required!
วุฒิการศึกษา
Field is required!
คณะ, วิชาเอก
Field is required!
เกรด
Field is required!
ช่วงเวลาศึกษา (ปริญญาเอก)
Field is required!
ชื่อสถาบัน
Field is required!
วุฒิการศึกษา
Field is required!
คณะ, วิชาเอก
Field is required!
เกรด
Field is required!

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวนงานที่ผ่านมา
 • - select a option -
 • 1 แห่ง
 • 2 แห่ง
 • 3 แห่ง
 • 4 แห่ง
 • 5 แห่ง
Field is required!
ลำดับที่ 1
ระยะเวลาทำงาน
Field is required!
ชื่อบริษัท
Field is required!
ประเภทธุรกิจ
Field is required!
ตำแหน่งงาน
Field is required!
เงินเดือน
Field is required!
ลักษณะงาน
Field is required!
เหตุผลที่ลาออก
Field is required!
ลำดับที่ 2
ระยะเวลาทำงาน
Field is required!
ชื่อบริษัท
Field is required!
ประเภทธุรกิจ
Field is required!
ตำแหน่งงาน
Field is required!
เงินเดือน
Field is required!
ลักษณะงาน
Field is required!
เหตุผลที่ลาออก
Field is required!
ลำดับที่ 3
ระยะเวลาทำงาน
Field is required!
ชื่อบริษัท
Field is required!
ประเภทธุรกิจ
Field is required!
ตำแหน่งงาน
Field is required!
เงินเดือน
Field is required!
ลักษณะงาน
Field is required!
เหตุผลที่ลาออก
Field is required!
ลำดับที่ 4
ระยะเวลาทำงาน
Field is required!
ชื่อบริษัท
Field is required!
ประเภทธุรกิจ
Field is required!
ตำแหน่งงาน
Field is required!
เงินเดือน
Field is required!
ลักษณะงาน
Field is required!
เหตุผลที่ลาออก
Field is required!
ลำดับที่ 5
ระยะเวลาทำงาน
Field is required!
ชื่อบริษัท
Field is required!
ประเภทธุรกิจ
Field is required!
ตำแหน่งงาน
Field is required!
เงินเดือน
Field is required!
ลักษณะงาน
Field is required!
เหตุผลที่ลาออก
Field is required!

ความสามารถด้านภาษา / คอมพิวเตอร์

ภาษาไทย

ฟัง
Field is required!
พูด
Field is required!
อ่าน
Field is required!
เขียน
Field is required!

ภาษาอังกฤษ

ฟัง
Field is required!
พูด
Field is required!
อ่าน
Field is required!
เขียน
Field is required!

คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
Field is required!
ทักษะอื่นๆ โปรดระบุ
Field is required!

ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม

รางวัลที่เคยได้รับ
Field is required!
กีฬาที่เล่นได้ / สนใจ
Field is required!
บุคคลที่ติดต่อได้
Field is required!
ความสัมพันธ์
Field is required!
เบอร์โทร
Field is required!
ท่านสามารถปฏิบัติงานยังต่างจังหวัดได้หรือไม่?
Field is required!
ท่านยอมรับที่จะมีการโอนย้ายหน่วยงาน หรือ สถานที่ปฏิบัติงานหรือไม่?
Field is required!
ท่านยอมรับที่จะทำงานล่วงเวลา หรือ เข้ากะในกรณีจำเป็นหรือไม่?
Field is required!
ท่านเคยป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือ ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือไม่?
Field is required!
ปัจจุบันท่านมีโรคประจำตัว หรือ เจ็บป่วยอยู่หรือไม่
Field is required!
ท่านเคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ เคยทำความผิดทางอาญาหรือไม่?
Field is required!

Sustain, Preserve, and Continue

+662 6139939

info@siambioscience.com

44 Srijulsup Tower

18th Fl. Unit A, Rama I Rd., Rongmuang, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Total Website Visits: 285196